dilluns, 31 d’octubre de 2022
Inmuebles

Tinc un habitatge d'Ús Turístic, per què he de legalitzar-lo i com ho puc fer?

Sempre és un bon moment per recordar l'ABC dels habitatges turístics! Si sou propietari d'un apartament i voleu oferir-lo a un tercer a canvi d'un preu, heu de saber que heu d'estar legalitzat. T'expliquem per què i els passos que cal seguir per poder desenvolupar la teva activitat dins dels límits prescrits.

QUÈ ÉS UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC (HUTG)?
És prestat directament o indirectament pel seu propietari a un tercer íntegrament, a canvi d'un preu, per un termini igual o inferior a 31 dies.

QUI ÉS EL TITULAR DE L'ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
És el propietari de l'habitatge, que ha d'obtenir la corresponent habilitació municipal, encara que la comercialització i la gestió es poden encomanar a una tercera persona gestor.

QUINES CONDICIONS HA DE TENIR UN HABITATGE PER PODER SER LEGALITZAT COM A HUT?
• Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, com en qualsevol altre habitatge, i no pot ser ocupada amb més places que les indicades a la cèdula, i amb un màxim de 15.
• Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
• Ha d'estar prou moblat i dotat dels aparells i els estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

QUÈ S'HA DE FER PER LEGALITZAR UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
Legalitzar HUT es fa de manera senzilla i fàcil. S'ha de posar en coneixement de l'ajuntament l'inici de l'activitat mitjançant la presentació de la documentació corresponent al portal electrònic de la finestreta única empresarial.

• Cal consultar l'ajuntament abans de fer aquest tràmit si hi ha alguna suspensió o limitació d'aquest tipus d'habilitacions d'habitatges d'ús turístic en aquest municipi. Podeu fer la consulta a la seu electrònica de l'ajuntament on està ubicada l'activitat.
• En cas que es faci el tràmit i el municipi on es troba l'habitatge hagi acordat una suspensió d'habilitacions aquesta comunicació es considerarà no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.
• Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

La Direcció General de Turisme aleshores farà arribar aquesta documentació a l'Ajuntament corresponent, i aquest requerirà altres possibles documentacions i pagar la taxa corresponent.
Finalment serà la Direcció General de Turisme qui us legalitzarà donant-li un número de legalització (HUTG-), que serà el que haurà d'utilitzar per promocionar-lo.

QUAN ES POT INICIAR L'ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
Des que el titular presenta la Declaració de Responsabilitat prèvia a la Finestreta Única d'Execució (FUE). Un cop legalitzat l'habitatge, l'ajuntament informa el Registre de Turisme de Catalunya (RTC), que us assigna un número de registre (NIRC) que s'informa al propietari. Aquest número ha d'aparèixer a tota mena d'anuncis de venda d'habitatge.

PER QUÈ CONVÉ LEGALITZAR L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
Perquè l'exercici d'aquesta activitat s'ha de fer dins l'àmbit legal. La legalització de l'habitatge posa l'activitat en una posició millor al mercat per les polítiques de promoció i la possibilitat de qualificació.
L'habitatge legal es beneficia de la difusió i la promoció turística a través de la Guia Oficial d'Allotjaments Turístics i del Portal de Promoció Turística de Catalunya.

QUÈ PASSA SI NO ES LLEGALITZA L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
Lexercici daquesta activitat serà considerat il·legal. Aquesta situació il·legal posa els propietaris en risc de ser sancionats per l'ajuntament o la Generalitat de Catalunya. La deslegalització d‟activitats suposa una pèrdua efectiva de competitivitat i una feble competència pels hàbitats legalitzats.

COM IDENTIFICAR L'USUARI QUE CONTRACTE UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC LEGAL?
Per l'exhibició del número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya o la referència de la comunicació municipal, en tota mena de publicitat on s'anunciï l'habitatge. L'habitatge d'ús turístic també ha d'exhibir, en un lloc visible i fàcilment accessible, el número de HUTG.

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL TITULAR D'UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
• Facilitar a l'ajuntament, usuaris i veïns un telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge turístic.
• Garantir un servei d‟assistència i manteniment de l‟habitatge.
• Requerir el cessionari perquè abandoni l'habitatge, en cas que no respecti les regles bàsiques de la convivència o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquest efecte.
• Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
• Recaptar la taxa turística, l'impost sobre les estades a establiments turístics (IEET). Això significa que l'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, que haurà de presentar, al seu dia, la liquidació davant la Agència Tributària de Catalunya.

LA NORMATIVA TURÍSTICA ESTABLEIX, PER AL PROPIETARI ALGUN TIPUS DE LIMITACIÓ EN ASPECTES COM LA RESIDÈNCIA O L'EMPADRONAMENT?
No, la normativa turística és neutra amb relació a aquests aspectes. L'única limitació que regula en aquest sentit és que el propietari no pot al·legar-ne la condició de domicili a efectes d'impedir l'actuació inspectora de les autoritats competents.

QUINA FORMA CONTRACTUAL HA DE REVESTIR LA CESSIÓ D'UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
La legislació turística no predetermina cap forma contractual concreta en què s'hagi de materialitzar aquesta cessió, que pot ser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret.

S'HA DE CATEGORITZAR L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?
La categorització és voluntària i es fa dacord amb el sistema de qualitat turística de Catalunya. Un habitatge d'ús turístic es pot categoritzar sempre que estigui degudament legalitzat, i permet identificar i estructurar els habitatges en funció de les prestacions i els serveis que ofereixen, en cinc categories.
Per categoritzar un habitatge d'ús turístic heu d'emplenar una sol·licitud de categorització d'habitatge d'ús turístic i un qüestionari d'autoavaluació.

POT EXISTIR ALGUNA RESTRICCIÓ PER DESTINAR UN HABITATGE A UN ÚS TURÍSTIC?
L'ordenació municipal d'usos del sector on estigui ubicat l'habitatge pot limitar o condicionar aquest ús.
Els Estatuts de la comunitat de propietaris, inscrits al Registre de la Propietat, també poden limitar aquest ús en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

L'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC TÉ LA CONSIDERACIÓ DE LOCAL PÚBLIC?
Els establiments públics es caracteritzen per ser edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, i no es pot restringir el seu lliure accés per raó de qualsevol condició o circumstància personal o social. Tenen la consideració de local públic els establiments d'allotjament turístic, és a dir, establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
En canvi, la lliure accessibilitat no és un element característic de l'habitatge d'ús turístic, ja que n'és el propietari qui decideix cedir-lo a tercers, i no té la consideració de local públic.

HI HA ALGUN REGISTRE OFICIAL D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC?
Sí, el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). La RTC està adscrit a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
El tràmit dinscripció ho realitzarà dofici la Direcció General de Turisme a partir de la comunicació dalta de lactivitat per part de lAjuntament corresponent. Des d'aquest moment l'habitatge turístic disposa d'un número d'inscripció que la identifica plenament, a efectes legals. La Direcció General de Turisme notifica el número dinscripció de lhabitatge dús turístic al seu propietari.

ÉS EL MATEIX UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC QUE UN ESTABLIMENT D'APARTAMENTS TURÍSTICS?
No, són realitats diferents. Els apartaments turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts íntegrament per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació amb els serveis turístics corresponents. No heu de disposar de cèdula d'habitabilitat.

Nosaltres podem ajudar-te amb el tràmit, no dubti a contactar amb nosaltres.

🔍Estàs buscant propietats o estàs volent vendre la teva?
A dia d'avui tenim més de 400 Immobles en venda a Roses i la Costa Brava
Som membres del col·legi d'agents de la propietat immobiliària de Girona i formem part de l'Associació CBRAI: més de 33 immobiliàries professionals al vostre servei, la vostra propietat estarà a la venda a les millors agències a Roses i Empuriabrava.

📲📩 Contacta'ns i t'ajudem en tot el procés
•INFO & CONTACT•
📩 info@roses.net
📞 +34 972 25 79 99
📲 Només Whatsapp